Documente aferente AGOA si AGEA:

Convocatorul, materialele supuse dezbaterii, precum si proiectul hotararilor vor putea fi consultate începând cu data de 28.03.2016 la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, sector 6, sau pe pagina de web a societatii (https://investors.bittnet.ro/).

Capitalul social al Bittnet Systems S.A. este format din 4.504.383 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, fiecare actiune detinuta dand dreptul la un vot in adunarea generala.

 

Conditii statutare privind propunerile actionarilor cu privire la AGOA si AGEA:

Unul sau mai multi actionari, care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

  1. de a introduce noi puncte pe ordinea de zi (cu conditia ca ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare adunarii generale ordinare sau extraordinare si care sa fie transmis la sediul societatii – Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, sector 6 – pana la data de 07.04.2016, ora 17.00;
  2. de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare (propuneri care vor fi formulate in scris si transmise la sediul societatii – Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, sector 6 – pana la data de 07.04.2016, ora 17.00).

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi publicata pana la data de 12.04.2016, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Propunerile actionarilor si documentele ce atesta indeplinirea conditiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise:

  • prin document olograf, in original, prin posta sau servicii de curierat, la Bittnet Systems SA – Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, sector 6
  • prin document semnat cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica prin e-mail la adresa: investors@bittnet.ro

Intrebari referitoare la AGA:

Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, impreuna cu acte care permit identificarea actionarului, pana cel tarziu in ziua anterioara desfasurarii AGA. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul societatii (https://investors.bittnet.ro/). Intrebarile actionarilor vor putea fi transmise in scris fie prin posta sau servicii de curierat la sediul societatii mentionat mai sus, fie prin mijloace electronice (la adresa: investors@bittnet.ro) .

Participarea la AGA:

Data de referinta este 15.04.2016. Numai actionarii inscrisi la aceasta data in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central vor putea participa si vota in cadrul prezentei adunari generale.

Actionarii pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane, in conditiile legii, sau pot vota prin corespondenta.

1) Documentele necesare pentru participarea la AGA a actionarilor persoane fizice sunt:

  • daca actionarul se prezinta personal – actul de identitate;
  • daca actionarul este reprezentat de alta persoana: procura speciala si actul de identitate al reprezentantului;

2) Documentele necesare pentru participarea la AGA a actionarilor persoane juridice sunt:

  • reprezentantul legal – pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (certificat constatator eliberat de Registrul Comertului in termenul de valabilitate sau alta dovada emisa de o autoritate competenta);
  • persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – pe langa documentul mentionat anterior care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei care semneaza procura, va prezenta procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Incepand cu data de 28.03.2016, formularele de procuri speciale pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara, respectiv cele pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul Bittnet Systems SA – Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, sector 6 sau pot fi descarcate de pe website-ul Societatii (https://investors.bittnet.ro/).

Dupa completarea si semnarea procurii (in 3 exemplare), sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, un exemplar se va depune/expedia la sediul Societatii din Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, sector 6 pana la data de 26.04.2016, ora 10:00, un exemplar al procurii va fi inmanat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar. Procurile pot fi trimise si prin e-mail pana la data limita mentionata mai sus, prin document semnat cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica – prin e-mail la adresa: investors@bittnet.ro . Procura va fi insotita de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica/ a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si, pentru persoanele juridice, de documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii. Procurile speciale vor trebui sa cuprinda informatiile prevazute in formularul de procura speciala pus la dispozitie de Societate, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitia lor incepand cu data de 28.03.2016 pe website-ul Societatii sau la sediul acesteia din Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, sector 6. Formularul de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura de catre un notar public si insotit de copia actului de identitate (pentru actionarii persoane fizice) sau a certificatului de inregistrare al actionarului (pentru actionarii persoane juridice) vor fi transmise in original la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, sector 6 pana cel tarziu la data de 29.04.2016, ora 09.00. Formularele de vot prin corespondenta pot fi trimise si prin e-mail pana la data limita mentionata mai sus, prin document semnat cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica – prin e-mail la adresa: investors@bittnet.ro .

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii din Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, sector 6 sau la tel (+40 21) 527 16 00 între orele 9,00 – 17,00.