Atasat se regasesc documentele privind Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata pentru 28 Aprilie 2016:

 

ORDINE DE ZI Pentru Adunarea Generala Ordinară:

  1. Aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru exerciţiul financiar 2015, insoţite de Raportul Administratorului şi de Raportul Auditorului Independent, precum şi aprobarea propunerilor de repartizare a profitului.
  2. Descărcarea de gestiune a administratorului pentru exercitiul financiar 2015.
  3. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016.
  4. Aprobarea Contractului de mandat al administratorului si fixarea remuneraţiei administratorului la o valoare lunara de bruta egala cu 2.681 lei, in forma prezentata adunarii. Mandatarea unei persoane care se semneze Contractul de administrare in calitate de reprezentant al Societatii. (Propunere: domnul Cristian – Ion Logofatu).
  5. Aprobarea Contractului de mandat pentru pentru pozitia de director financiar si fixarea remuneraţiei acestuia la o valoare lunara bruta egala cu 2.681 lei, in forma prezentata adunarii. Mandatarea unei persoane care se semneze Contractul de administrare in calitate de reprezentant al Societatii. (Propunere: administratorul Societatii, domnul Mihai-Alexandru-Constantin Logofatu).
  6. Imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a administratorului Societatii, dl. Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.
  7. Aprobarea datei de 16.05.2016 ca data de înregistrare (definită ca fiind data care serveşte la identificarea acţionarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGA).

In cazul în care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta, adunarea generala ordinara a actionarilor va avea loc în data de 29.04.2016 ora 10.00 la adresa mentionata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.