Adunarea Generala a Actionarilor din 28 Aprilie 2016

Mai jos se regasesc documentele suport pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor AGEA din 28 Aprilie 2016 :

Ordinea de zi pentru Adunarea Extraordinara:

 1. Discutarea si aprobarea eliminarii numelui / denumirii si datelor de identificare ale actionarilor mentionati in preambulul Actului Constitutiv in vigoare la data sedintei AGEA, conform art. 204 alin. 7 din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata.
 2. Aprobarea modificarii art. 6 din Actul Constitutiv  care va avea urmatorul cuprins:

“Art. 6 – Capitalul social

6.1 La data adoptarii prezentului Act Constitutiv, Societatea are un capital social de 450.438,3 RON, impartit in 4.504.383 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, cu o valoare nominala de 0,1 RON.

6.2 Calitatea de acţionar al Bittnet Systems SA se atestă prin extras de cont eliberat de către Depozitarul Central SA.

6.3 Datele de identificare ale fiecărui acţionar, aportul fiecăruia la capitalul social, numărul de acţiuni la care are dreptul şi cota de participare din totalul capitalului social sunt cuprinse în Registrul acţionarilor ţinut în sistem computerizat de către Depozitarul central.”

 1. Aprobarea completarii art. 18.1 din Actul Constitutiv  cu urmatorul punct:

“o) reprezinta societatea cu puteri depline pentru aprobarea, negocierea, semnarea, contractarea, finantarea, refinantarea, garantarea, acordarea de garantii, constitutirea de garantii,  ratificarea si semnarea in numele si pe seama societatii a oricaror documente necesare referitoare la finantare, refinantare credite bancare, contractare de noi produse de finantare (credite, leasing-uri si orice alte produse de finantare / refinantare contractate / de contractat de catre societate, in conditiile comerciale ale finantatorilor,  in vederea optimizarii activitatii economice si financiare a acesteia.”

 1. Aprobarea majorarii capitalului social cu suma de 900.876,6 lei prin emisiunea a 9.008.766 noi actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune  in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA (propunere 16.05.2016). Repartizarea actiunilor nou emise se va face 2 actiuni gratuite la fiecare actiune detinuta.  Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea urmatoarelor surse:
  1. capitalizarea profiturilor nete nerepartizate ale anilor 2007-2014 in suma de 392.025,93 lei,
  2. capitalizarea primelor de emisiune in valoare de 1250,15 lei,
  3. capitalizarea sumei de 507,600,52 lei din profitul nerepartizat al anului 2015
 2. probarea majorarii capitalului social prin realizarea de noi aporturi în formă bănească din partea acţionarilor înregistraţi în Registrul Acţionarilor ţinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA (propunere 16.05.2016). Majorarea de capital social este supusa aprobarii adunarii generale a actionarilor prin derogare la prevederile art. 12.6 si art. 18.1 lit. j).  Majorarea va avea loc in urmatoarele conditii:
  1. Numarul de actiuni nou emise va fi de 1.000.974 cu valoarea nominală de 0,1 lei/acţiune si o prima de emisiune ce va fi decisa de Adunarea Generala (propunere 0,68 lei pe actiune).
  2. Majorarea capitalului social se realizeaza prin oferirea actiunilor noi spre subscriere, in cadrul dreptului de preferinta, catre
   1. actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare aferenta majorarii capitalului social care nu si-au instrainat drepturile de preferinta si
   2. persoanele care au dobandit in perioada de tranzactionare a drepturilor de preferinta  drepturi de preferinta de la actionarii inregistrati in registrul actionarilor Bancii la data de inregistrare aferenta majorarii capitalului social;
  3. Dupa expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, actiunile nou-emise ramase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere in cadrul unui plasament privat, la un pret ce nu va fi mai mic decat pretul oferit actionarilor conform pct. a) de mai sus.
  4. Drepturile de preferinta vor fi tranzactionabile in cadrul pietei relevante administrata de Bursa de Valori Bucuresti, in conformitate cu reglementarile specifice acestei piete.
  5. Numarul drepturilor de preferinta va fi egal cu numarul actiunilor emise de Societate inregistrate in registrul actionarilor, fiecarui actionar inregistrat in registrul actionarilor la data de inregistrare aferenta majorarii de capital social  urmand sa ii fie alocat un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul actiunilor detinute.
  6. Pentru subscrierea unei actiuni noi in cadrul dreptului de preferinta este necesar un numar 4.5 de drepturi de preferinta. Un actionar al Societatii  la data de inregistrare care nu a instrainat drepturile de preferinta poate achizitiona un numar maxim de actiuni nou-emise calculat  prin impartirea numarului  de  drepturi de preferinta detinute  de  respectivul actionar  la  data  de inregistrare  la  numarul  drepturilor  de  preferinta  necesare  pentru  a  subscrie  o actiune  noua. In cazul in care din calculul matematic numarul maxim de actiuni care poate fi subscris in cadrul dreptului de preferinta nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit in plus la numarul natural imediat superior.
  7. Perioada  de  exercitare  a  dreptului  de  preferinta  va  fi  de  o  luna  de  la  data  stabilita in prospectul/prospectul   proportionat  de  oferta si  va incepe  la  o  data   ulterioara  datei  de inregistrare  aferenta  majorarii capitalului social si datei  de  publicare a  hotararii in  Monitorul Oficial al Romaniei.
  8. Actiunile ramase nesubscrise dupa oferirea acestora in cadrul unei unui plasament privat vor fi anulate prin decizia Administratorului prin care se constata rezultatele efective ale majorarii capitalului social si prin care se aproba modificarea actului constitutiv, urmand ca valoarea majorarii capitalului social sa fie determinata prin raportare la actiunile efectiv subscrise in cadrul etapelor mentionate la punctele mai sus.
  9. Majorarea capitalului social se realizeaza pentru asigurarea implementarii planurilor de dezvoltare ale Societatii
  10. Administratorul  este autorizat sa intreprinda  orice  demersuri  necesare  pentru  aducerea  la indeplinire a hotararii de majorare de capital social, inclusiv dar fara a se limita la:
   1. contractarea serviciilor necesare pentru intocmirea documentatiei necesare implementarii majorarii de capital social, inclusiv dar fara a se limita la redactarea documentului de prezentare a drepturilor de preferinta, prospectul/prospectul proportionat pentru derularea exercitarii dreptului de preferinta,  precum  si  pentru  derularea efectiva  a majorarii capitalului social;
   2. perioada de subscriere  imodalitatile de plata;
   3. detaliile tranzactionabilitatii drepturilor de preferinta pe piata relevanta administrata de Bursa de Valori Bucuresti;
   4. stabilirea tehnicii de inregistrare  a plasamentului (i.e. utilizand sistemul de tranzactionare al BVB sau prin transfer direct);
   5. anularea actiunilor nesubscrise in ultima etapa a emisiunii;
   6. adoptarea tuturor deciziilor necesare pentru implementarea hotararii de majorare a capitalului social;
   7. modificarea actului constitutiv conform rezultatelor majorarii de capital social
 3. Aprobarea unui plan de incentivare a persoanelor cheie, prin oferirea de optiuni pentru achizitia unui numar de actiuni de maxim 5% din totalul actiunilor Societatii la pret preferential  – Stock Option Plan –  (“Planul”), in forma prezentata adunarii generale.
 4. Aprobarea autorizarii Administratorului a de a efectua toate actele necesare pentru ca detinatorii drepturilor de optiuni sa isi poata exercita aceste drepturi (majorarea capitalului social in mod corespunzator in baza delegarii de competenta acordata conform art. 12.6 din Actul constitutiv, sa decida ridicarea dreptului de preferinţă al acţionarilor existenţi la data majorarii capitalului social conform art. 2201 din Legea nr. 31/1990,  precum si orice alte acte cerute de lege astfel incat exercitarea drepturilor de optiune sa isi produca efectele).
 5. Aprobarea, de principiu, a unei majorari a capitalului social prin emiterea de actiuni preferentiale, cu dividend prioritar si fara drept de vot, in limita a 10% din capitalul social al Societatii de la data majorarii si autorizarea Adminstratorului sa decida majorarea capitalului social, numarul de actiuni ce se vor emite, perioada pentru care este acordat dreptul la dividend prioritar si cuantumul dividendului si orice alte acte ar fi necesar a fi incheiate in legatura cu si pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, in baza delegarii de competenta acordata conform art. 12.6 din Actul constitutiv.
 6. Aprobarea, de principiu, a unei emisiuni de obligatiuni in lei, in valoare de minim 3.350.000 (treimilioanecincisutemii lei) cu o valoare nominala de 1.000 lei per obligatiune, cu o scadenta de minim 3 si maxim 5 ani, cu o rata a dobanzii anuale de maxim 9% pe an si mandatarea Adminstratorului sa decida oportunitatea emisiunii, cat si detaliile finale ale acesteia, precum si pentru a semna si perfecta orice documente referitoare la emisiunea de obligatiuni incluzand prospectul de emisiune, documentele necesare pentru listarea acesteia pe piata AeRO, orice alte documente ce ar putea fi incheiate in legatura cu aceasta emisiune si aducerea la indeplinire prezentei hotarari.
 7. Imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a administratorului Societatii, dl. Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.
 8. Aprobarea datei de 16.05.2016 ca data de înregistrare (definită ca fiind data care serveşte la identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGEA).

 

In cazul în care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta, adunarea generala extraordinara a actionarilor va avea loc în data de 29.04.2016 ora 11.00 la adresa mentionata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.