BILANT consolidat

Indicator Consolidat Consolidat Evolutie
31-12-17      31-12-18
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZARI NECORPORALE 2,332,683 22,932,916 883%
din care Fond comercial 2,169,643 16,833,804 675%
II. IMOBILIZARI CORPORALE 3,202 1,697,105 52901%
III. IMOBILIZARI FINANCIARE
Titluri puse in echivalenta 190,753
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL 2,335,885 24,820,774 963%
B. ACTIVE CIRCULANTE
I.STOCURI 712,713 838,231 18%
II.CREANTE 16,039,537 23,468,377 46%
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI 11,061,554 13,070,252 18%
 ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL 27,813,804 37,376,860 34%
C. CHELTUIELI IN AVANS 1,241,658 1,934,669 56%
 Sume de reluat într-o perioada de pâna la un an (din ct. 471) 512,092 1,173,054 129%
 Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471) 729,566 761,615 4%
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN 15,251,025 28,202,651 85%
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE 13,074,871 10,274,027 -21%
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII 16,140,322 35,856,416 122%
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN 9,882,703 21,057,153 117%
H. PROVIZIOANE
I. VENITURI IN AVANS)
 Fondul comercial negativ (ct.2075)
J. CAPITAL SI REZERVE
 I. CAPITAL din care: 3,044,426 5,175,524 70%
 1. Capital subscris varsat (ct. 1012) 3,044,426 5,175,524 70%
 2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)
 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)
 4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)
 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)
 II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 680,247 2,594,889 281%
 III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)
 IV. REZERVE (ct. 106) 164,559 210,693 28%
Rezerve consolidate 10 -13,075 -130850%
 Actiuni proprii (ct. 109)
  Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)
  Pierderi legate de intrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)
 V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) SOLD C (ct. 117) 896,861 1,221,979 36%
                     SOLD D (ct. 117)
 VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121) 1,566,927 5,013,936 220%
                        SOLD D (ct. 121)
 Repartizarea profitului (ct. 129) 95,411 46,135 -52%
IX. INTERESE MINORITARE din care SOLD C ( ct.108) 214,688
Sold D ( ct.108)
 CAPITALURI PROPRII – 6,257,619 14,372,499 130%
 Patrimoniul public (ct. 1016)
 Patrimoniu privat (ct. 1017)
CAPITALURI – TOTAL 6,257,619 14,372,499 130%

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE Group

Indicator Consolidat Consolidat Evolutie
31-12-17      31-12-18
1. Cifra de afaceri netă 43,307,490 51,147,241 18%
 Productia vânduta 13,209,115 21,661,147 64%
 Venituri din vânzarea marfurilor 30,098,375 29,552,968 -2%
 Reduceri comerciale acordate 66,874
 Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie Sold C 138,912 -100%
Sold D 11,661
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata
4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725)
6. Venituri din subventii de exploatare
7. Alte venituri din exploatare 229,380 5,895,133 2470%
 – din care, venituri din fondul comercial negativ
 – din care, venituri din subventii pentru investitii
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL 43,675,782 57,030,713 31%
8.a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile) 865,109 49,570 -94%
Alte cheltuieli materiale 289,114 885,453 206%
 b)Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) 53,920 41,065 -24%
 c)Cheltuieli privind marfurile 26,795,794 27,687,571 3%
 Reduceri comerciale primite 598,690 1,040,722 74%
9. Cheltuieli cu personalul   din care: 2,679,760 3,065,175 14%
 a) Salarii si indemnizatii 2,184,346 2,976,337 36%
 b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia 495,414 88,838 -82%
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale 99,282 179,980 81%
 a.1) Cheltuieli 99,282 179,980 81%
 a.2) Venituri
 b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29-30) -1,000 -100%
 b.1) Cheltuieli
 b.2) Venituri 1,000 -100%
11. Alte cheltuieli de exploatare 10,603,062 19,102,381 80%
11.1. Cheltuieli privind prestatile externe 10,490,644 18,890,110 80%
11.2. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate; ch. reprezentând transferuri si contributii datorate în baza unor acte speciale 9,770 21,358 119%
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 655)
11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare
11.6. Alte cheltuieli 102,648 190,913 86%
Ajustări privind provizioanele -40,947 -100%
 – Cheltuieli (ct. 6812)
 – Venituri (ct. 7812) 40,947 -100%
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL 40,745,404 49,970,473 23%
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
 – Profit (rd. 16 – 42) 2,930,378 7,060,240 141%
 – Pierdere (rd. 42 – 16)
12. Venituri din interese de participare
 – din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate
13. Venituri din dobânzi 2,067 76,304 3592%
 – din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate 33,658
14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobânda datorata
15. Alte venituri financiare 224,134 371,214 66%
 – din care, venituri din alte imobilizari financiare ( ct. 7615)
VENITURI FINANCIARE – TOTAL 226,201 447,518 98%
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare si investitiile financiare deţinute ca active circulante
 – Cheltuieli (ct. 686)
 – Venituri (ct. 786)
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*) 647,051 1,242,904 92%
 – din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate
Alte cheltuieli financiare 430,473 460,578 7%
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL 1,077,524 1,703,482 58%
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):
 – Profit
 – Pierdere 851,323 1,255,964 48%
VENITURI TOTALE 43,901,983 57,478,231 31%
CHELTUIELI TOTALE 41,822,928 51,673,955 24%
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):
 – Profit 2,079,055 5,804,276 179%
 – Pierdere
19. Impozitul pe profit 317,930 751,268 136%
20. Impozitul specific unor activităti
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) 43,482
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:
 – Profit 1,761,125 5,009,526 184%
 – Pierdere
22. PROFITUL SAU PIERDEREA intereselor minoritare -194,198 -111,670 -42%
 – Profit 1,566,927 5,013,936 220%
 – Pierdere