În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață și ale Actului constitutiv al Societății, Consiliului de Administrație Convoaca Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor Societatii pentru data de 27.04.2023 (prima convocare) la care sunt indreptatiti sa voteze si participe actionarii de la data de referinta 13.04.2023. Convocatorul complet si ordinea de zi pot fi consultate accesand link-ul de mai jos:

Convocator AGOA &AGEA 27.04.2023