Situatii financiare consolidate, IFRS

Prezenta raportare financiara consolidata interimara NEAUDITATA a fost aprobata si semnata la data de 20 august 2020 de catre

 • Mihai Logofatu – Director General
 • Adrian Stanescu  – Director Financiar
Pentru perioada de 6 luni
30 iunie 2020 30 iunie 2019
Venituri din contracte cu clienții 55,161,001 39,749,621
 
Costul vanzarilor (44,249,141) (35,899,547)
Marja bruta 10,911,860 3,850,074
Alte venituri 268,808 501,535
Cheltuieli vanzare (4,200,541) (3,238,247)
Cheltuieli generale si administrative (5,666,296) (5,317,678)
Câștig titluri puse in echivalenta (244,983) (84,601)
Venituri din dobanzi 325,986 122,486
Cheltuieli financiare (1,958,133) (1,164,681)
Profit brut (563,298) (5,331,113)
Impozit pe profit 6,186 717,281
Profit net, din care: (557,112) (4,613,831)
aferent Societatii-mama (681,595) (4,583,280)
aferent intereselor care nu controleaza 124,483 (30,551)
Profit net (557,112) (4,613,831)
Alte elemente ale rezultatului global
Total Rezultat global (557,112) (4,613,831)
aferent Societatii-mama (681,595) (4,583,280)
aferent intereselor care nu controleaza 124,483 (30,551)
30 iunie 2020    31 dec 2019 
ACTIVE  
Active imobilizate    
Fond comercial 17,701,643    17,701,643 
Alte imobilizări necorporale 6,079,038    6,039,991 
Imobilizări corporale 5,994,018    6,742,571 
Titluri puse in echivalenta 991,756    1,236,738 
Alte imobilizări financiare 1,107,049    1,056,588 
Impozit amânat 643,354    562,443 
Total active imobilizate 32,516,857    33,339,974 
Active circulante      
Stocuri 971,621    1,997,289 
Creanțe comerciale si alte creanțe 37,017,536    32,300,201 
Numerar si echivalente 26,063,622    20,824,117 
Total active circulante 64,052,779    55,121,607 
TOTAL ACTIVE 96,569,637    88,461,581 
     
CAPITALURI SI DATORII      
Capital social 22,904,973    11,620,321 
Prime de emisiune 982,966   
Alte elemente de capitaluri proprii 1,671,049    1,118,923 
Rezerve 365,212    352,151 
Rezultat reportat (4,832,083)    (1,044,521) 
Capital aferent societății mama 10,368,907    12,046,873 
Interese care nu controleaza 356,776    324,703 
Total capitaluri si rezerve 10,725,683    12,371,577  
Datorii pe termen lung      
Obligațiuni 28,304,011    28,195,593 
Împrumuturi bancare 1,624,738    4,807,687 
Datorii Leasing 2,827,204    3,842,943 
Total datorii pe termen lung 32,755,953    36,846,223  
Datorii curente      
Împrumuturi bancare 6,121,554    3,560,417  
Datorii Leasing 1,756,865    1,325,649 
Datorii privind impozitul pe profit 251,600    226,880 
Datorii comerciale si alte datorii 34,168,678    34,130,836 
Total datorii curente 42,298,696    39,243,781  
Total datorii 75,054,649    76,090,004 
TOTAL CAPITALURI SI DATORII  96,569,636    88,461,581 
  Pentru perioada de 6 luni 
  30 iunie 2020    30 iunie 2019 
Profit brut   (563,298)    (5,331,113) 
Ajustari pentru:    
  Cheltuieli cu amortizarea   1,031,746    997,173 
  Beneficii acordate angajaților SOP   873,241    392,074 
  Cheltuieli privind dobanzile si alte costuri financiare   1,747,409    933,595 
  Venituri din dobanda   63,691    68,581 
  Câștig titluri puse in echivalenta   244,983    84,601 
Profit din exploatare fara variatia capitalului circulant   3,397,771    (2,855,088) 
      Variatia soldurilor conturilor de creante   (4,746,992)    (3,582,818) 
      Variatia soldurilor conturilor de stocuri   1,025,668    (2,037,474) 
      Variatia soldurilor conturilor de datorii   37,842    8,823,106 
Numerar generat din exploatare   (285,711)    347,726 
Impozit pe profit platit   (50,005)    (579,016) 
Numerar net din activitati de exploatare   
  (335,716)    (231,290) 
Activitati de investitii:
   
Plati pentru achizitionarea de filiale, +/- numerar achizitionat     (709,920) 
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale   (322,239)    (575,669) 
Dobanzi incasate
  48,603    109,282 
Numerar net din activitati de investitie   (273,636)    (1,176,307) 
Activitati de finantare:    
Incasari din emisiunea de actiuni   8,853,597   
Rambursari de imprumuturi bancare   (621,812)    (401,068) 
Incasari din emisiunea de obligatiuni       9,600,000 
Rambursari din emisiunea de obligatiuni       (4,186,000) 
Plati datorii leasing   (743,938)    (594,377) 
Dobanzi platite   (1,638,990)    (844,541) 
Numerar net din activitati de finantare   5,848,857    3,574,015 
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar   5,239,505    2,166,418 
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar   20,824,117    13,047,882 
Numerar si echivalentele de numerar la sfarsitul exercitiului financiar    26,063,622    15,214,300 

 

Capital social Prime de emisiune Alte elemente de capitaluri proprii Rezerve legale Rezultat reportat 

Total capitaluri 

Interese care nu contoleaza 

Total capitaluri proprii 
31 dec 2019 11,620,321 1,118,923 352,151 (1,044,521) 12,046,873 324,703 12,371,577
Profit net (681,595) (681,595) 124,483 (557,112)
Alte elemente ale rezultatul global
Total Rezultat global (681,595) (681,595) 124,483 (557,112)
Tranzactii cu actionarii
Majorari de capital social 11,284,651 982,966 (321,115) (3,092,905) 8,853,597 8,853,597
Beneficii acordate angajaților SOP 873,241 873,241 364,037
Repartizare dividende (26,316) (26,316)
Repartizare rezerva legala 13,061 (13,061)
30 iunie 2020 22,904,973 982,966 1,671,049 365,212 (4,832,083) 21,092,116 422,871 21,514,987
Capital social Prime de emisiune Alte elemente de capitaluri proprii Rezerve legale Rezultat reportat Total capitaluri Interese care nu contoleaza  Total capitaluri proprii
31 dec 2018 5,175,524 2,594,889 1,038,755 266,124 4,723,437 13,798,728 201,818 14,000,546
Profit net (4,583,280) (4,583,280) (30,551) (4,613,831)
Alte elemente ale rezultatul global
Total Rezultat global (4,583,280) (4,583,280) (30,551) (4,613,831)
Tranzactii cu actionarii
Majorare de capital social 1,938,928 989,503 (2,928,432)
Beneficii acordate angajaților SOP 392,074 392,074 392,074
30 iunie 2019 7,114,452 3,584,392 1,430,829 266,124 (2,788,275) 9,607,522 171,267 9,778,789

Hotarari de modificare a actului constitutiv adoptate in perioada de raportare

Având în vedere:

 • Convocatorul pentru AGEA publicat pe website-ul Societatii – (http://www.bittnetsystems.ro/investors/) si pe website-ul BVB (https://www.bvb.ro/) in data de 23 decembrie 2019, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 5240 din data de 23 decembrie 2019 si in Ziarul Jurnalul National din data de 27 decembrie 2019 astfel cum a fost completat in data de 09 ianuarie 2020 si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 113 din data de 13.01.2020 si in Ziarul Bursa in data de 13.01.2020, website-ul Sociatatii si pe website-ul BVB;
 • Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 31/1990);
 • Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 297/2004);
 • Prevederile Legii nr. 24/2017 privind privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 24/2017);
 • Prevederile Regulamentului ASF nr. 5 din 2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 5/2018);
 • Prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 6/2009)

Punctul 1 de pe ordinea de zi a sedintei: In prezenta actionarilor reprezentand 71,1425% din capitalul social si 71,1425% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 71,1412% din capitalul social si 99,9987% din voturile exprimate, a fost aprobat noul Act Constitutiv al Societatii.

Având în vedere:

 • Convocatorul pentru AGEA publicat pe website-ul Societății http://www.bittnetsystems.ro/investors/) în data de 20 martie 2020, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1177 /26 martie 2020 și în ziarul Jurnalul National din 27 martie 2020 astfel cum a fost completat in data de 13 aprilie 2020 si publicat pe website-ul Sociatatii si pe website-ul BVB in data de 14 aprilie 2020 si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1435 din data de 16 aprilie 2020 si in Ziarul Jurnalul National in data de 15 aprilie 2020;
 • Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 31/1990);
 • Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 297/2004);
 • Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările si completarile ulterioare (Legea nr. 24/2017);
 • Prevederile Regulamentului ASF nr. 5 din 2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 5/2018);
 • Prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 6/2009);

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii au adoptat urmatoarele hotarari in legatura cu modificarea Actului Constitutiv:

Punctul 2 de pe ordinea de zi a sedintei:

Cu un cvorum reprezentand 80.3394% din capitalul social si 80.3394% din totalul drepturilor de vot, inregistrand 80.2440% de voturi exprimate si cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate,

Se aproba majorarea capitalului social cu suma de 8.907.489,3 lei prin emisiunea a 89.074.893 noi actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA. Repartizarea actiunilor nou emise se va face in proportie de 7 actiuni gratuite pentru fiecare 10 actiuni detinute. Daca in cazul unui actionar aplicarea proportiei de 7/10 conduce la un numar de actiuni care nu este este numar intreg, numarul nou de actiuni ce urmeaza a fi primite se calculeaza prin rotunjire la intregul inferior. Societatea va compensa actionarii pentru fractiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central. Suma de compensat se obtine inmultind fractia cu zece zecimale cu pretul de compensare si rotunjind apoi la doua zecimale rezultatul inmultirii. Pretul de compensare a fost determinat conform art. 176 din Reg. 5/2018 si este de 1,0155 lei. De exemplu in cazul in care, prin aplicarea raportului de alocare rezulta 1,5 actiuni, respectivul actionar va primi 1 actiune noua si 0,50 lei Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea urmatoarelor surse:

 • capitalizarea primelor de emisiune in valoare de 7.087.082 lei,
 • capitalizarea sumei de 1.820.407,3 lei din profitul nedistribuit din anii anteriori.

Aprobarea datei de de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea), a datei ex-date si data platii, astfel: 21.07.2020 – data de inregistrare; 20.07.2020 – data ex-date; 22.07.2020 – data platii actiunilor noi; 03.08.2020 – data platii pentru fractiile rezultate din rotunjirea la intregul inferior.

Punctul 3 de pe ordinea de zi a sedintei:

Cu un cvorum reprezentand 80.3394% din capitalul social si 80.3394% din totalul drepturilor de vot, inregistrand 80.2732% de voturi exprimate si cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99.9633% din totalul voturilor exprimate,

Se aproba majorarea capitalului social cu suma de. 1.272.498,5 lei prin emisiunea a 12.724.985 noi actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA. Repartizarea actiunilor nou emise se va face 1 actiune gratuita pentru fiecare 10 actiuni detinute. Actionarii sunt de acord ca actiunile astfel dobandite vor fi lasate la dispozitia societatii, pentru o perioada de 12 luni de la data dobandirii, in vederea aducerii la indeplinire a stock option plan-urilor aprobate. Astfel, Depozitarul Central va incarca actiunile direct in contul Societatii, iar actionarii de la data de inregistrare vor primi contravaloarea valorii nominale – 0,1 lei per actiune. Daca in cazul unui actionar aplicarea proportiei de 1/10 conduce la un numar de actiuni care nu este numar intreg, numarul nou de actiuni ce urmeaza a fi primite se calculeaza prin rotunjire in jos la primul numar intreg. Societatea va compensa actionarii pentru fractiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central. Suma de compensat se obtine inmultind fractia cu zece zecimale cu pretul de compensare si rotunjind apoi la doua zecimale rezultatul inmultirii. Pretul de compensare a fost determinat conform art. 176 din Reg. 5/2018 si este de 1,0155 lei. Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea urmatoarelor surse: profitul anului 2019, in suma de 1.272.498,5 lei

Aprobarea datei de de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea), a datei ex-date si data platii, astfel : 21.07.2020 – data de inregistrare; 20.07.2020 – data ex-date; 22.07.2020 – data platii pentru actiunile noi; 03.08.2020 – data platii pentru fractiile rezultate din rotunjirea la intregul inferior.

Punctul 6 de pe ordinea de zi a sedintei:

Cu un cvorum reprezentand 80.3394% din capitalul social si 80.3394% din totalul drepturilor de vot, inregistrand 80.3259% de voturi exprimate si cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99.9989% din totalul voturilor exprimate,

Se aproba modificarea art. 9.14 din Actul constitutiv in sensul eliminarii din cuprinsul acestuia a tezei: “Valoarea astfel calculata a capitalului social autorizat este de 24.355.406 actiuni sau 2.435.540,6 lei.” si introducerea art. 9.14.1 cu urmatorul cuprins: “Valoarea capitalului autorizat este de 55.000.000 de actiuni, respectiv 5.500.000 lei”.