7. Semnături si declaratii conform art. 123 2 punctul B, lit c din Regulamentul ASF nr.1/2006.

Cristian Logofătu, în calitate de membru in Consiliul de Adminsitratie al Companiei declară că, după cunoştinţele sale, raportarea contabilă semestrială care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile, oferă o imagine corectă şi conformă cu realitatea activelor, obligaţiilor, poziţiei financiare, contului de profit şi pierderi ale Emitentului sau ale filialelor acestuia incluse în procesul de consolidare şi că aceasta prezintă în mod corect şi complet informaţiile despre Emitent