4.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a îşi respecta obligaţiile financiare în timpul perioadei respective.

Societatea nu s-a aflat în imposibilitatea de a își respecta obligațiile financiare.

4.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deţinătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

Nu există modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societate.

În prima jumatate a anului 2020, Compania a derulat o majorare a capitalului prin emiterea unui numar de 11.046.641 actiuni noi oferite spre subscriere in baza dreptului de preferinta. In etapa I – derulata intre 5 martie si 3 aprilie 2020 –  au fost subscrise 5.046.928 actiuni noi (45,69% din totalul emisiunii) la pretul de 0,83 lei per actiune. Pretul de subscriere a fost determinat conform Hotararii AGA din aprilie 2019. Un numar de 189 investitori persoane fizice si juridice au subscris in cadrul acestei etape. In Etapa a II-a Compania a oferit spre vanzare cele 5.999.713 actiuni ramase nesubscrise, in cadrul unui plasament privat, la pretul unitar de 0,831 lei. Subscrierile au fost realizate de 51 investitori persoane fizice si juridice. Valoarea fondurilor atrase in operatiune a fost de 9,17 milioane lei.

Conform deciziei acționarilor din Aprilie 2019, drepturile de preferință au fost tranzacționate înaintea perioadei de subscriere pe sistemul alternativ al BVB, la fel ca si drepturile de alocare, ulterioare subscrierilor – o premiera pentru Emitent. Acest lucru a fost posibil pentru a scurta perioada dintre momentul subscrierii de actiuni noi si momentul inregistrarii noii structuri de capital la Registru Comertului si ASF.

În Aprilie 2020, acționarii societății au aprobat majorarea capitalul social cu suma de 8.907.489,30 lei (reprezentând 89.074.893 acțiuni noi) prin capitalizarea primelor de emisiune si a profitului nedistribuit din anii anteriori. Valoarea capitalului majorat a deveni astfel 21.632.474 lei (un total de 216.324.740 acțiuni). Actiunile gratuite au fost alocate in conturile actionarilor proportional cu detinerea de la data de inregistrare stabilita de AGA: 21.07.2020. Raportul de alocare a fost 7:10, fiecare acționar care deținea acțiuni la data de înregistrare a primit 7 acțiune gratuite pentru fiecare 10 actiuni detinute. Depozitarul Central a incarcat conturile de tranzactionare ale actionarilor la inceputul lunii august.

Adunarea Generala a Actionarilor a votata in data de 29.04.2020 o majorare a capitalului social cu un numar de 12.724.985 actiuni in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare 21.07.2020. Actionarii de la data de referinta a AGA au fost de acord ca actiunile astfel dobandite vor fi lasate la dispozitia societatii, pentru o perioada de 12 luni de la data dobandirii, in vederea aducerii la indeplinire a stock option plan-urilor aprobate de adunarile generale anterioare.

Totusi,  avand in vedere ca actionarii de la data de inregistrare a Hotararii AGEA nr. 3 (21.07.2020) ar fi putut fi diferiti fata de actionarii de la data de referinta pentru AGEA din 29.04.2020 si avand in vedere corespondenta scrisa si intalnirile Emitentului cu Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) pe aceasta tema, Consiliul de Administratie a adoptat o procedura suplimentara in scopul de a oferi catre toti actionarii de la data de inregistrare (21.07.2020) posibilitatea de a vota in mod expres daca aleg consistenta cu Hotararea actionarilor de la data de referinta pentru AGEA – primind astfel o distributie de numerar in valoare de 0,1 lei pentru fiecare 10 actiuni detinute, sau prefera o alta optiune. Emitentul a identificat ca singura solutie alternativa pentru cele adoptate deja de actionari un proces prin care actionarii care nu isi exprima optiunea de a continua procesul aprobat de AGEA, sa poata intra in posesia unei actiuni gratuite pentru fiecare 10 actiuni detinute la data de 21 iulie 2020. Acest proces va putea fi finalizat (conform adresei ASF ) dupa o noua hotarare AGA de ratificare a procedurii suplimentare, si exprimarea unui nou punct de vedere al ASF pe aceasta tema. Emitentul estimeaza un termen pentru finalizarea acesti operatiuni nu mai devreme de luna Octombrie 2020.

Procedura suplimentara s-a desfasurat prin intermediul unui portal online pus la dispozitia investitorilor de la data de inregistrare 21.07.2020 prin care au putut opta daca doresc distributia in numerar. In perioada de exprimare a optiunilor (22 iulie 2020, ora 00:00 si 30 iulie 2020, ora 17:00) Emitentul a primit un numar de 285 optiuni de vot, de la 285 actionari reprezentand un total de 100,696,516 drepturi de vot, adica 79.1329% din totalul drepturilor de vot ale societatii. Dintre optiunile exprimate, 172 actionari reprezentand 92,448,298 drepturi de vot, adica 72.6510% din totalul drepturilor de vot au optat pentru OPTIUNEA 1 – distributie cash. Societatea a transferat acestor actionari suma de 924.482 lei in data de 3 august, prin sistemul de decontare al Depozitarului Central, avand Agent de Plata Banca Transilvania. Dintre optiunile exprimate, 113 actionari reprezentand  8,248,218 drepturi de vot, adica 6.4819% din totalul drepturilor au optat pentru OPTIUNEA 2 – o actiune gratuita la  fiecare 10 actiuni detinute la data de 21 iulie 2020. Un numar de 1642 actionari reprezentand 26,553,331 drepturi de vot, adica 20,8671% din totalul drepturilor de vot nu au intreprins niciun demers, fiind deci considerati a fi optat pentru OPTIUNEA 2 –  o actiune gratuita la fiecare 10 actiuni detinute la data de 21 iulie 2020. Pentru actionarii care au optat pentru actiuni gratuite suplimentare, reamintim ca in cazul in care aplicand acest raport rezultatul nu este un numar natural, actiunile gratuite vor fi calculate conform reglementarilor, prin rotunjire in jos pana la primul numar natural. In urma ratificarii de catre AGA a procedurii si rezultatelor acesteia, si emiterea de catre ASF a unui nou CIVM, Depozitarul Central va incarca in contul Emitentului un numar de 9,244,829 actiuni si in conturile actionarilor enumerati la paragraful anterior un numar total de 3,480,154 actiuni.

Amintim ca cele 9,24 milioane de actiuni care vor fi incarcate in contul global al Bittnet Systems, dupa ratificarea AGA si eliberarea CIVM-ului de catre ASF, vor fi folosite de Societate in viitor pentru a fi transferate  persoanelor cheie incluse in SOP 2019-2020 (cu data de exercitare mai – iunie 2021) . In cazul in care persoanele cheie vor fi adus o crestere de valoare a companiei intre 1 ianuarie 2019 si mai 2021, aceste persoane vor putea colectiv sa solicite Emitentului sa le transfere un total de 5% din actiunile societatii, la un pret pe actiune reflectand capitalizarea societatii de la 1 ianuarie 2019. In cazul in care aceste posibilitati se materializeaza, Societatea va avea la dispozitie cele 9,24 milioane actiuni descrise mai sus, pe care le va transfera catre detinatorii de optiuni, Societatea inregistrand o infuzie de cash semnificativa (actiunile vor fi transferate detinatorilor de optiuni la pret mai mare decat valoarea nominala a actiunilor), dar si onorand promisiunea fata de anagajti, daca acestia vor fi adus cresterea valorii companiei.

La inceputul anului financiar 2018, Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat un plan de incentivare cu optiuni al persoanelor cheie, care contine optiunea persoanelor cheie de a achizitiona de la societate actiuni in procent total de 5% din total capital, la un pret per actiune calculabil tinand cont de numarul de actiuni al societatii la data realizarii operatiei si de capitalizarea societatii la 1 ianuarie 2018 – 33.100.000 lei. Totodata, Adunarea Generala a aprobat si mandatarea Consiliului de Adminisratie sa indeplineasca toate formalitatile necesare, inclusiv majorarea capitalului cu ridicarea dreptului de preferinta pentru ceilalti actionari (nedetinatori de optiuni). Acest plan de incentivare a ajuns la scadenta in 2020, iar detinatorii de optiuni si-au exercitat optiunile.

Conform SOP2018 aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor in aprilie 2018, au fost inclusi in planul de incentivare cu optiuni – si deci vor primi actiuni in majorarea – un numar de 47 de persoane care lucreaza in grupul Bittnet. Suplimentar fata de accesul la resurse umane de calitate, derularea programului de incentivare – SOP2018 – creaza pentru Societate si un beneficiu dublu din punct de vedere al cash-flow-ului si al pozitiei financiare (bilant): pe de o parte, pentru a finaliza planul de incentivare Societatea nu a fost nevoita sa se decapitalizeze (prin rascumparari de actiuni din piata), pe de alta parte, capitalurile proprii cresc, fara a genera vreun dezavantaj pentru actionarii minoritari. In acest fel, prin implementarea programului de incentivare, interesele angajatilor – persoanelor cheie din companie – sunt aliniate cu cele ale actionarilor. La data redactarii prezentului raport, operatiunea se afla in desfasurare

In cadrul Adunarii Generale din 29.04.2020 actionarii au votat o noua emisiune de actiuni care sa fie oferita spre subscriere actionarilor existenti in baza dreptului de preferinta. Numarul maxim de actiuni ce vor putea fi subscrise va fi de 18.178.550 actiuni cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune si o prima de emisiune a carei formula calcul a fost decisa de Adunarea Generala si care va oferi subscriitorilor un upside de 20% fata de pretul de tranzactionare din piata, in momentul demararii operatiunii. Formula de calcul prima emisiune:

[ (pret mediu de tranzactionare ultimele 30 zile ) / factor de ajustare ] – 0,1 

unde factorul de ajustare este 1,2.

Pretul mediu va fi calculat in functie de data depunerii in format fizic la registratura ASF a Prospectului/Propsectului Proportionat aferent majorarii.  Majorarea capitalului social se realizeaza prin oferirea actiunilor noi spre subscriere, in cadrul dreptului de preferinta, catre actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare aferenta acestei operatiuni. Pentru subscrierea a 10 actiuni noi sunt necesare 70 drepturi preferinta BNETR08. Depozitarul Central a incarcat drepturile de preferinta in conturile actionarilor de la data de inregistrare 21 mai 2020. Inaintea etapei 1 de subscrieri drepturile de preferinta vor fi tranzactionabile pe piata relevanta a BVB. Dupa expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta (etapa 1 ), actiunile nou-emise ramase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere in cadrul unui plasament privat, la un pret ce va fi mai mare decat pretul din etapa 1.

Structura acționariatului la 30 iunie 2020

Structura acționariatului la data de 30 iunie 2020, conform informării de la Depozitarul Central este:

Acționar Procent din capital si drepturi de vot 
LOGOFĂTU CRISTIAN-ION 12,9677% 
LOGOFĂTU MIHAI-ALEXANDRU-CONSTANTIN 14,1440%
CĂPĂȚÎNĂ-GROȘANU RAZVAN 10,3302% 
ALȚI ACȚIONARI 62,5582%