*Rezultate individuale Bittnet. Rezultatele consolidate la nivel de Grup le puteti accesa aici.

BILANT

2014 2015 2016 2017 2018
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 98.493 147.682 178.603 99.62 9.753.934
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE 179.073 58.742 4.501 1.815 643
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 92.923 90.902 2.266.254 3.826.254
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL 370.489 297.326 183.104 2.367.689 13.580.831
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI 995.189 132.61 408.878 416.201 526.044
II.Creante 3.249.575 4.815.606 7.499.261 10.313.567 26.988.039
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT
V. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 812.944 3.007.788 2.354.993 10.349.946 9.860.185
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL 5.057.708 7.956.004 10.263.132 21.079.714 37.374.268
C. CHELTUIELI ÎN AVANS 68.672 94.669 686.217 1.164.516 1.694.641
D. DATORII (pana la un an) 3.557.154 5.623.092 3.677.445 8.512.531 20.378.052
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE 1.567.397 2.421.826 6.824.913 13.002.133 17.991.690
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 1.937.886 2.719.152 7.455.008 16.099.388 32.271.688
G. DATORII pe termen mai lung de un an 657.788 499.858 4.354.951 9818415 19.415.307
H. PROVIZIOANE 0 0 0 0 0
I. VENITURI INREGISTRATE IN AVANS 417.184 305.269
1. Subventii pentru investitii 415.355 299.514
2. Sume de reluat 1.829 5.755
intr-o perioada de pana la un an 1.829 5.755
intr-o perioada mai mare de un an
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti
Fond comercial negativ
J. CAPITAL & REZERVE
I. CAPITAL 333.333 450.438 1.351.315 3.044.426 5.175.524
1. Capital subscris vărsat 333.333 450.438 1.351.315 3.044.426 5.175.524
2. Capital subscris nevărsat
3.Patrimoniul regiei
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare
II. PRIME DE CAPITAL 680.247 2.594.889
III. REZERVE DIN REEVALUARE
IV. REZERVE 60.359 61.073 69.147 164.559 210.693
Actiuni proprii 33.333
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)
SOLD C 309.066 392.026 507.392 896.861 1.245.333
SOLD D 0 0 0 0 0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR
SOLD C 212.643 1.033.833 1.180.277 1.590.291 3.676.077
SOLD D 0 0 0 0 0
Repartizarea profitului 18.575 18.84 8.074 95.411 46.135
CAPITALURI PROPRII – TOTAL 864.743 1.919.780 3.100.057 6.280.973 12.856.381
Patrimoniul privat
CAPITAL – TOTAL 864.743 1.919.780 3.100.057 6.280.973 12.856.381

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

2014 2015 2016 2017 2.018
1. Cifra de afaceri netă 8.179.532 9.992.994 13.694.914 21.745.520 19.887.510
Producţia vândută 3.256.157 4.370.986 7.813.729 12.623.082 12.273.404
Venituri din vânzarea mărfurilor 4.923.375 5.621.974 5.881.185 9.122.438 7.680.980
Reduceri comerciale acordate 0
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing 0
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 34 0
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie
Sold C 71.913 0 138.912 0
Sold D 0 25.54 0 111.482
3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată 0
4. Alte venituri din exploatare 154.354 492.263 78.65 33.445 6.704.629
inclusiv veniturile din fondul comercial negativ 0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL 8.333.886 10.557.170 13.748.024 21.917.877 26.480.657
5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile 190.804 400.784 378.816 827.14 35.719
Alte cheltuieli materiale 77.022 145.942 189.694 281.067 749.761
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 615 37.773 29.434
c) Cheltuieli privind mărfurile 4.459.307 5.149.093 4.959.338 7.865.799 7.773.252
Reduceri comerciale primite 18.462 489 357 104.190 196.980
6. Cheltuieli cu personalul 436.073 574.947 957.792 1.023.431 641.866
a) Salarii 345.724 468.355 780.154 834.238 627.753
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială 90.349 106.592 177.638 189.193 14.113
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 169.327 153.268 114.304 81.669 66.710
a.1) Cheltuieli 169.327 153.268 114.304 81.669 66.710
a.2) Venituri
b) Ajustări de valoare privind activele circulante 1.573
b.1) Cheltuieli 1.573
b.2) Venituri
8. Alte cheltuieli de exploatare 2.646.005 3.389.695 5.434.918 9.250.237 12.220.171
8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe 2.635.894 3.354.710 5.388.012 9.179.858 12.051.296
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 80 3.621 1.36 2.342 1.728
8.3. Alte cheltuieli 10.031 31.364 45.546 68.037 167.147
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing 0 0
Ajustări privind provizioanele 0 0
Cheltuieli 0 0
Venituri 0 0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL 7.960.691 9.814.813 12.034.505 19.262.926 21.319.933
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
– Profit 373.195 742.357 1.713.519 2.654.951 5.160.724
– Pierdere 0 0 0 0
9. Venituri din interese de participare 0
– din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 0
10. Veniturile din alte investiții și credite parte din active 0
– din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 0
11. Venituri din dobanzi 309 2.28 2.262 1.43 271.064
– din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 229.526
Alte venituri financiare 39.544 710.403 98.865 84.465 245.010
VENITURI FINANCIARE – TOTAL 39.853 712.683 101.127 85.895 516.074
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante 0
– Cheltuieli 0
– Venituri 0
13. Cheltuieli privind dobanzile 118.990 172.908 328.572 597.714 1.156.494
– din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 0 0
Alte cheltuieli financiare 24.946 60.664 103.124 234.911 306.441
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL 143.936 233.572 431.696 832.625 1.462.935
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
– Profit 0 479.111 0 0
– Pierdere 104.083 0 330.569 746.73 946.861
14. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
– Profit 269.112 1.221.468 1.382.950 1.908.221 4.213.863
– Pierdere 0 0 0 0 0
15. Venituri extraordinare
16. Cheltuieli extraordinare
17. PROFIT (OR LOSS) FROM EXTRAORDINATY ACTIVITIES:
– Profit 0 0
– Pierdere 0 0
TOTAL VENITURI 8.373.739 11.269.853 13.849.151 22.003.772 26.996.731
TOTAL CHELTUIELI 8.104.627 10.048.385 12.466.201 20.095.551 22.782.868
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
– Profit 269.112 1.221.468 1.382.950 1.908.221 4.213.863
– Pierdere 0 0 0
18. Impozitul pe profi 56.469 187.635 202.673 317.93 537.786
19. Alte taxe 0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:
– Profit 212.643 1.033.833 1.180.277 1.590.291 3.676.077
– Pierdere 0 0 0 0 0
Meniu